Societatea
Romana
de Telemicroscopie

  IMPORTANT
SRTM finanteaza un studiu de cercetare stiintifica. Tema studiului este "Cercetari privind evaluarea telomerazei serice, biomarker specific imortalizarii celulare, conditie esentiala transformarii maligne". Pentru a participa ca si voluntar in cadrul studiului va rugam sa cititi cu atentie formularul de informare. Formularul poate fi descarcat aici.

Alatura-te echipei SRTM
Va puteti inscrie gratuit in SRTM completand formularul 230
Formularul poate fi descarcat aici.

Carl Zeiss Instruments SRL
Str. Fluierului 21B
021432 Bucuresti
Tel:+40 31 425 30 00
Fax:+40 31 425 33 70
Mobil: +40-722.65.10.65
mail: hogas@zeiss.org
 English 
Prima pagina Galerie Forum Inscriere Contact
Autentificare membri
Utilizator :
Parola :
Membri
Sectiuni
• Stiinte biomedicale
• Stiinte medicale veterinare
• Stiinte agricole si silvice
• Stiinta materialelor si suprafetelor
• Controlul calitatii
• Alte domenii
Video
Microvascularizatie cerebrala
imagine 3D
Publicitate

Statutul Asociatiei Societatea Romana de Telemicroscopie
Capitolul I. Dispozitii generale.
Art. 1. Asociatii fondatori, denumiti in continuare asociati, hotarasc infiintarea unei asociatii in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2. Denumirea asociatiei este “Societatea Romana de Telemicroscopie”, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 67129 din data de 10.11.2008 (denumita in continuare Asociatia).
Art. 3. Regimul juridic
(1) Asociatia se constituie sub forma unei persoane juridice romane de drept privat, fara scop lucrativ si apolitic, functionarea ei fiind reglementata de Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, impreuna cu celelalte prevederi ale legislatiei romane, precum si cu prevederile prezentului Statut si ale Actului Constitutiv;
(2) Toate documentele si orice alte inscrisuri trebuie sa indice denumirea Asociatiei, sediul, numarul de inregistrare in Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor, numarul de telefon;
(3) In vederea obtinerii de resurse financiare suplimentare, care vor fi utilizate exclusiv pentru realizarea scopului sau, Asociatia se poate angaja in activitati economice, daca acestea au caracter accesoriu sau infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute din activitatile acestor societati comerciale, vor fi folosite numai pentru realizarea scopului Asociatiei.
Art. 4. (1) Sediul Asociatiei este in Bucuresti, aleea Bujoreni, nr 1, bl Z1, ap.8, Sector 6.
(2) Asociatia poate constitui filiale si sucursale, ca structuri teritoriale, in temeiul hotararii Adunarii Generale Art. 5. Asociatia se constituie pe perioada nedeterminata, incepand cu data inregistrarii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.
Art.6. Patrimoniul initial al asociatiei este de 600 lei.
Art. 7. Scopul Asociatiei il reprezinta crearea unui cadru care sa gazduiasca dezbateri si sa permita schimbul de informatii, idei, opinii, concepte, intre specialisti (si nu numai) din tara si strainatate din domeniul microscopiei digitale cu aplicatii multidisciplinare.
Art. 8. Obiectivele Asociatiei sunt:
a) Dezvoltarea la nivel national a unui sistem interactiv in domeniul microscopiei cu aplicatii multidisciplinare,
b) Realizarea, administrarea si dezvoltarea unui site web de telemicroscopie,
c) Atragerea in aceasta retea interactiva a cat mai multor specialisti din sfera stiintelor vietii care utilizeaza microscopia digitala,
d) Organizarea de seminarii stiintifice, workshop-uri, cursuri, mese rotunde privind aplicabilitatea microscopiei digitale in general sau pe teme particulare, cu scopul cresterii competentei specialistilor din tara noastra in domeniul microscopiei digitale,
e) Promovarea microscopiei digitale in randul specialistilor care utilizeaza microscopia, prin realizarea de materiale promotionale (brosuri, CD-uri, etc),
f) Dezvoltarea unui forum de discutii pe teme privind interpretarea si analiza computerizata a imaginilor si tehnicile preparative asociate microscopiei,
g) Realizarea unei banci de imagini clasificata pe specialitati si accesul membrilor la aceasta cu scopul imbunatatirii cunostintelor si accelerarii procesului de invatare,
h) Stabilirea unor contacte intre mediul stiintific si economic in vederea realizarii unor parteneriate, i) Sprijinirea cercetatarilor romani de a publica in reviste ISI articole stiintifice care abordeaza tehnici din sfera microscopiei digitale cu aplicatii in stiintele vietii,
j) Participarea la proiecte interne si internationale ce corespund scopului asociatiei.
Capitolul II. Membrii Asociatiei
Art.9. Asociatia are membri fondatori, membri asociati si membri de onoare, din tara si strainatate
a) membrii fondatori – acele persoane fizice care au participat si contribuit la patrimoniul initial si la infiintarea asociatiei, sustinand permanent indeplinirea scopului si obiecticvelor asociatiei;
b) membrii asociati – persoane care nu intra in categoria de mai sus, dar care isi manifesta sprijinul pentru activitatea si scopul asociatiei;
c) membrii de onoare – persoane recunoscute in acest domeniu pe plan national si international.
Art. 10. Calitatea de membru de onoare este atribuita numai de catre Adunarea Generala la propunerea Consiliului Director. Membrii de onoare nu au drept de vot, opiniile acestora avand un rol consultativ.
Art. 11. Drepturile si obligatiile membrilor
a) sa aiba acces la site-ul de telemicroscopie pentru atingerea scopului Asociatiei si in limitele deciziilor Consiliului director,
b) sa participe la actiunile si proiectele organizate de Asociatie,
c) sa propuna alte actiuni si proiecte privind imbunatatirea activitatii Asociatiei si a site-ului,
d) sa protejeze informatiile supuse dezbaterii pe site,
e) sa nu utilizeze in scop propriu informatiile afisate pe site de alti membri ai Asociatiei,
f) sa respecte prevederile prezentului statut si sa respecte hotarârile luate de organele de conducere ale Asociatiei,
g) sa desfasoare actiuni în sprijinul cresterii prestigiului Asociatiei,
h) sa nu desfasoare activitati care prin natura lor ar provoca daune si ar leza scopurile si îndeplinirea obiectivelor Asociatiei,
i) sa achite cotizatiile la termenele stabilite de organele de conducere ale Asociatiei.
Art. 12. Pierderea si redobandirea calitatii de membru - Calitatea de membru al Asociatiei se pierde prin:
retragere, neplata a cotizatiei si nerespectarea Statutului. Calitatea de membru pierduta datorita neachitarii cotizatiei anuale este redobandita prin achitarea contributiei. Pierderea calitatii de membru ca urmare a nerespectarii Statutului Asociatiei (folosirea site-ului in alte scopuri decat cele precizate in statut, alte abateri de natura penala sau civila) este analizata de Adunarea generala, care decide pastrarea sau nu a calitatii de membru cu majoritatea simpla de voturi.
Capitolul III. Organizare, conducere, control
Art. 13. Organele Asociatiei sunt:
a) Adunarea generala;
b) Consiliul director;
c) Cenzorul sau comisia de cenzori.
Art. 14. (1) Adunarea generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea membrilor asociatiei.
Adunarea generala se constituie in termen de un an de la infiintarea asociatiei; pana la constituirea adunarii generale, atributiile acesteia sunt realizate de consiliul director.
(2) Adunarea generala se intruneste la propunerea Consiliului director cel putin o data pe an.
Art. 15. Adunarea generala are urmatoarele atributii principale:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director si cenzorului;
d) dezbaterea si aprobarea raportului de activitate pe programe in perioada dintre convocari si inainarea de propuneri pentru activitatile viitoare;
e) dezbaterea si aprobarea raportului Cenzorului;
f) analizarea si dispunerea asupra hotararilor luate de Consiliul director, cat si asupra propunerilor si problemelor ivite in activitatea acestuia;
g) dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si situatia financiara anuala;
h) infiintarea de filiale si sucursale;
i) modificarea actului constitutiv si a statutului;
j) dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
Art. 16.(1) Deciziile in cadrul Adunarii generale se iau cu majoritate simpla (daca nu se precizeaza altfel in statut) a membrilor Asociatiei care au luat parte la sedintele Adunarii generale. In caz de balotaj, votul Presedintelui Consiliului director este decisiv;
(2) Hotarârile de modificare sau completare a statutului, de dizolvare sau lichidare, se vor lua cu votul a 2/3 din totalul membrilor activi ai Asociatiei;
(3) Deciziile se iau in cadrul sedintelor Adunarii generale sau prin procedura scrisa la propunerea Presedintelui Consiliului director;
(4) Hotararile Adunarii generale, in limitele legii, ale Actului Constitutiv si ale Statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au participat la vot.
Art. 17.(1) Consiliul director este format din membri fondatori. In Consiliul director poate intra un membru asociat numai dupa ce a intrunit acordul tuturor membrilor din Consiliul director. Presedintele Consiliului Director este Presedintele Asociatiei.
(2) Consiliul Director se intruneste in sedinte ori de cate ori necesitatile bunei desfasurari a activitatii asociatiei impun reunirea sa.
(3) Hotararile Consiliului Director se iau cu unanimitate de voturi.
Art. 18. Consiliul director are urmatoarele atributii principale
a) prezinta Adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b) intocmeste raportul de activitate pe perioada urmatoare, pe cate il supune spre aprobare Adunarii Generale;
c) asigura si urmareste aplicarea prevederilor Statutului precum si a hotararilor Adunarii Generale;
d) desemneaza persoanele cu drept de semnatura in banca;
e) incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
f) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei,
g) acorda calitatea de membru
h) supune spre aprobare Adunarii generale modificarile sau completarile la Statutul Asociatiei;
i) aproba schimbarea sediului cu anuntarea instantelor judecatoresti si celorlalte organe abilitate;
j) procura fondurile necesare desfasurarii activitatii prin mijloacele ingaduite prin statut si legislatie.
Capitolul IV. Venituri si cheltuieli
Art. 19.(1) Fondurile sunt asigurate de:
a) taxa anuala a membrilor: se stabileste o data pe an de catre Adunarea generala: cuantumul cotizatiei va fi stabilit anual de catre Comitetul director si va fi supus aprobarii prin majoritate simpla a Adunarii generale.;
b) donatii si sponsorizari,
c) venituri proprii (publicitate pe site)
d) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile;
e) dividendele societatilor comerciale infiintate de Asociatie;
f) venituri realizate din activitati economice directe;
g) venituri obtinute din participarea la proiecte de cercetare;
h) alte venituri prevazute de lege.
(2) Membri de onoare nu achita cotizatia, in masura in care nu decid altfel.
(3) Persoanele juridice asociate vor achita o taxa anuala de minim trei ori mai mare decat cea a membrilor asociati, persoane fizice.
Art. 20.(1) Politica de cheltuieli a asociatiei este stabilita de Adunarea Generala cu acordul a 2/3 din totalul membrilor prezenti la sedinta Adunarii generale si vizeaza:
a) salarizarea administratorului de site, traducatoruui pentru versiunea in engleza si a contabilului;
b) elaborarea materialelor promotionale,
c) cheltuieli administrative (combustibil, birotica, inchiriat spatii si logistica etc) pentru desfasurarea unor activitati ale Asociatiei;
d) sprijinirea financiara (in concordanta cu veniturile) a cercetatorilor romani care isi desfasoara activitatea (lucreaza) in Romania de a publica in reviste ISI sau pentru cursuri/burse in tara si strainatate ce abordeaza tehnici de microscopie digitala, conform acordului dintre parti,
e) acordarea unui premiu anual, in limita fondurilor disponibile
f) asiguarea cofinantarii in cadrul unor proiecte de cercetare,
g) alte cheltuieli care corespund statului si obiectivelor Asociatiei. (2) Cheltuielile prevazute la lit. d, e, f sunt acordate numai membrilor Asociatiei.
(3) Asociatia nu poate efectua nicio plata in favoarea unei alte persoane sau entitati juridice, daca aceasta nu corespunde si nu urmareste realizarea scopului Asociatiei.
Art. 21. Situatia financiara a Societatii este prezentata la fiecare sedinta a Adunarii Generale.
Capitolul V. Lichidarea si dizolvarea
Art. 22. Asociatia poate fi lichidata sau dizolvata prin hotarârea Adunarii generale, cu votul a 2/3 din totalul membrilor activi ai asociatiei. În caz de lichidare sau dizolvare, patrimoniul Asociatiei va fi transmis unor persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator.
Capitolul VI. Dispozitii finale
Art. 23. Asociatia poate inchiria, construi sau/si cumpara orice bunuri mobile si imobile necesare desfasurarii activitatii ei;
Art. 24. Asociatia poate inchiria sau vinde bunurile aflate in proprietatea sa, daca aceasta serveste scopului propus;
Art. 25. Intreaga activitate a asociatiei este supusa legislatiei Romaniei;
Art. 26. Prezentul statut este valabil pe toata durata existentei asociatiei, modificarea sau completarea sa urmând a se face de catre adunarea generala cu îndeplinirea reglementarilor legale.
Art. 27. Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale în vigoare.

descarca statut (.pdf)
Parteneri
 
Single Molecule Localization Microscopy Symposium 26 - 28 August 2015, Bordeaux, France
Seeing is Believing - Imaging the Processes of Life Tuesday 6 October - Saturday 10 October 2015
 
Noutati/Stiri
Telefon mobil transformat in microscop cu aplicatii medicale
SRTM


Aprilie 2009, s-a lansat site-ul Societatii Romane de Telemicroscopie, primul portal interactiv din Romania in domeniul microscopiei digitale.
Publicitate
Termeni si conditii | Contact
© srtm.ro